skip to content

 

specialisatie;

 

 

 

 

 

 

 

 

aangesloten bij;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geregistreerd in;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtlijn BETALINGSVOORWAARDEN praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck  

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefenthera­peut Cesar/Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepas­sing.

 

1.      De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefen­therapie Cesar/Mensendieck.

 

2.      Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het wette­lijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzeke­ring ver­goedt dit niet. Afzeg­ging van een behandelingsafspraak op maan­dag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn ge­schied.
 
3.      Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

4.      Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechts­wege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestel­de termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoe­ning. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerech­tigd extra admini­stratiekos­ten in rekening te brengen,zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.
 
5.      Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitenge­rechtelijke incass ering van de vord ering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 
6.      Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
 
7.      Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck  verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.

 

 

8.      Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen oefentherapeut Cesar/patiënt/cliënt en oefentherapeut Mensendieck, waarop deze voor­waarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.